Adatvédelem

Bevezetés

A Szélkakas Üvegfestés, (Tüttőné Takács Tímea) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos jogszabályok és az azok alapján összeállított jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát.

A cégünk kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott elvárásoknak.

A Szélkakas Üvegfestés jelen tájékoztatót folyamatosan aktualizálja a hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében és a változásokat azonnal ismerteti a vásárlók felé.

A vásárlóink és egyéb partnereink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és olyan biztonságos technikai és szervezési módszereket alkalmazunk, amelyek az adatok biztonságát garantálják.

Az adatkezelési alapelveinket alábbi, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban alakítottuk ki, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - Horgonyaz információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Jelen dokumentumban használt kifejezéseket, definíciókat   ( személyes adat, hozzájárulás, tiltakozás, adatkezelés  stb. ) a 2011. évi CXII tv. értelmező rendelkezéseinek megfelelően használjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Alapelvek

Személyes adatok kezelése az internetes áruházunk adatbázisában az érintett partnerünk hozzájárulásával történik. Ez a hozzájárulás lehet konkrét vásárláskor megadott személyes adat és lehet vásárlás nélkül – a hírlevélre történő regisztráció útján - megadott adat is.

Személyes adatot csak abból a meghatározott célból kezelünk, hogy a vevőinkhez árut, az érdeklődő partnerekhez a termékeinkről szóló információkat eljuttassuk. Az adatkezelésünk teljes folyamata ezt a célt szolgálja, az információkat zárt rendszerben kezeljük.

Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek szükségesek az adatkezelés céljának  ( vásárlás,  információnyújtás ) megvalósulásához,  a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ilyenek : partner neve, szállítási / elérési címe, telefonszáma, e-mail címe

 

Személyes adatot csak az érintettek beleegyezésével kezelünk, ide értjük a vevőink vásárláskor megadott adatainak kezelését is.

Az adatokhoz csak a cégünk alkalmazottai, illetve vezetői férhetnek hozzá. A webáruházunk által nyújtott szolgáltatásokon túli célra az adatokat nem használjuk fel, azokat nem adjuk át más szervezet, vagy személy részére. Ez alól kivétel az általunk forgalmazott áruk kiszállítását végző futárszolgálat, amelynek az áruink célba juttatásához szükséges adatokat átadjuk. Az adatokat a kiszállító partnerünk nem használhatja fel a küldemények kézbesítésén kívüli célra.   

A Szélkakas Üvegfestés  webáruház adatbázisában kizárólag a vevő által megadott számlázási, szállítási, illetve ezen felüli regisztrációs adatok szerepelnek. Az esetleges módosítás általunk kizárólag a vevő telefonos, vagy e-mailes kérése alapján történik.

A partnereink bármikor kérhetik az adataik törlését, vagy javítását, ezt a kérést lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb öt munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben bármilyen adatmódosítási kérés merül fel, jelezzék ezt a megadott telefonszámon, vagy e-mailben ügyintézőnknek, aki ezt regisztrálja és intézkedik a változások rendszerünkben való rögzítéséről.

A regisztráló felhasználóink szabadon dönthetnek a hírlevél szolgáltatásunk igénybevételéről a regisztráció során. A későbbiekben a már regisztrált partnerek a hírlevelünkre való feliratkozást, illetve annak lemondását a saját fiókjukban a Fiókbeállítás menüpontban bármikor maguk is megtehetik, illetve kérhetik az ügyfélszolgálatot az ezzel kapcsolatos intézkedésre. Az egyéb személyes adatok módosítására és törlésére szintén a Fiókbeállítás oldalon van lehetőség.

Az adatkezelés regisztrált ügyfelek esetén az érintett konkrét hozzájárulásán alapul a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően.

A kezelt adatok köre a következőkre terjedhet ki – a partnerünk által megadott adatok alapján : a felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, mobiltelefonszám.

Adattovábbítás címzettje: Magyar Posta Logisztika ( MPL ) Kft. – futárszolgálat

Adattovábbítás célja: a szerződés teljesítése, a megrendelések kiszolgálása, szállítás.

A vevőink a webáruházunkban történő megrendeléssel hozzájárulást adnak cégüknek, hogy a kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a futárszolgálatnak. A továbbadott adatok köre : szállítási név és cím, számlázási név és cím, mobiltelefonszám, a megrendeléssel kapcsolatos adatok.

Hatósági megkeresés

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. A Szelkakasuvegfestes.hu  webáruház a hatóságok részére a személyes adatokat - ilyen esetben - köteles kiadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

Az adatkezelés biztonsága

A cégünk a Netkretív Kft. informatikai cég szolgáltatását veszi igénybe a személyes adatok kezeléséhez, így biztosítja a megbízható információs bázist a webáruház számára.  Az adatkezelés során elsődleges fontosságú számunkra a kezelt adatok titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása.

Felhívjuk a felhasználóink figyelmét arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek lehetnek olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, például az információ felfedésére, vagy módosítására vezetnek. Felhívjuk továbbá a regisztrált felhasználóink figyelmét arra, hogy a bejelentkezési neveket és jelszavakat ne adják meg arra illetéktelen személyeknek az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az ilyen tevékenységekkel szembeni védelem érdekében minden tőlünk elvárható intézkedést igyekszünk megtenni.

Jogorvoslati lehetőségek

A partereink tájékoztatást kérhetnek a kezelt adataikról, valamint kérhetik a személyes adatok helyesbítését, törlését telefonon, valamint e-mailben.

További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu